Cristiano Ronaldo: "Đi không được, ở không xong"

Cristiano Ronaldo: "Đi không được, ở không xong"

Từng bước, từng bước, Cristiano Ronaldo đang rời Manchester United, nhưng không theo cách mà anh muố